Sardar Vallabh Bhai Patel Sahakari Shakkar Karkhana Maryadit, Chhattisgarh, India